Elewacja białka wiążącego RNA CUGBP1 jest wczesnym zdarzeniem w indukowalnym, specyficznym dla serca modelu mysiej dystrofii miotonicznej ad 8

Nie wyklucza to, że zaburzenia rytmu wynikają z nieprawidłowej regulacji alternatywnego składania genów krytycznych dla prawidłowych właściwości elektrofizjologicznych serca. Wykazano, że kilka genów nieprawidłowo sklasyfikowano w tkankach sercowych DM1, takich jak TNNT2, KCNAB1, Titin i ALP (21), jak również FXR1h, zidentyfikowanych w niniejszym badaniu. Wykazano, że mutacje w dużej liczbie kanałów jonowych powodują rodzinne formy arytmii, a geny te często wyrażają wiele izoform przez alternatywne splicing (43, 44). Wpływ ekspresji EpA960 (R) RNA na czynność serca jest niezależny od arytmii i wskazuje, że RNA z powtórnym CUG wywołuje funkcjonalną wadę w mięśniu sercowym. Pozostaje do ustalenia, czy odzwierciedla to wpływ na alternatywne splicing lub inne funkcje MBNL, CELF lub innych białek. Continue reading „Elewacja białka wiążącego RNA CUGBP1 jest wczesnym zdarzeniem w indukowalnym, specyficznym dla serca modelu mysiej dystrofii miotonicznej ad 8”

GSK-3 jest centralnym regulatorem patologii związanych z wiekiem u myszy ad 6

Gwałtowny strumień autofagiczny był upośledzony w fibroblastach GK3a KO. W tych doświadczeniach leczenie bafilomycyną A1 znacząco zmniejszało liczbę autofagosomów w fibroblastach Gsk3a KO w porównaniu z fibroblastami WT, potwierdzając rolę GSK-3. w tworzeniu autofagosomu. Na koniec chcieliśmy określić kluczowy (-e) motor (y) głębokich fenotypów, które obserwowaliśmy w mięśniach poprzecznie prążkowanych myszy GK3a KO, przy czym nasza hipoteza głosiła, że niepohamowana aktywacja mTOR ma centralne znaczenie w patologii. Dlatego też leczono 1- i 2-letnimi myszami Gsk3a KO i WT inhibitorem mTOR, ewerolimusem. Continue reading „GSK-3 jest centralnym regulatorem patologii związanych z wiekiem u myszy ad 6”

Obrazowanie PET makrofagów mózgu za pomocą obwodowego receptora benzodiazepinowego w modelu makaka neuroAIDS ad 5

Sześć makaków wykazujących zwiększone wiązanie PET [11C] (R) -PK11195 wykazywało różne stopnie SIVE. Makak 9231 wykazał pewne naciekanie makrofagów w zwojach podstawy bez innych klasycznych cech histopatologicznych SIVE, co odpowiadało 29% wzrostowi swoistego wiązania [11C] (R) -PK111958 in vivo w zwojach podstawy (tabela 2) i mogło reprezentować przedhecefaliczny stan choroby. Pozostałe makaki albo wykazywały subtelne zmiany zapalne w postaci nacieków komórek okołonaczyniowych jednojądrzastych albo nie wykazywały żadnych znaczących nieprawidłowości, a zatem uznano je za kontrole nie-fikcyjne. Te makaki wykazywały marginalny lub nie wychwyt i wiązanie PET [11C] (R) -PK11195 (Tabela 2). Zwiększone specyficzne wiązanie [11C] (R) -PK111958 in vivo było skorelowane z diagnozą SIVE po śmierci. Continue reading „Obrazowanie PET makrofagów mózgu za pomocą obwodowego receptora benzodiazepinowego w modelu makaka neuroAIDS ad 5”

Wewnątrznosowe leczenie Poly-IC zaostrza gruźlicę u myszy poprzez rekrutację płucną populacji monocytów / makrofagów dopuszczających patogeny cd

Sekcje tkanki płucnej barwione H & E wykazujące nierozróżnialną patologię płuc między Poly-ICLC. i traktowane PBS, M. tuberculosis. Ifnabr. /. Continue reading „Wewnątrznosowe leczenie Poly-IC zaostrza gruźlicę u myszy poprzez rekrutację płucną populacji monocytów / makrofagów dopuszczających patogeny cd”

Gas1 jest modyfikatorem holoprosencephaly i genetycznie współdziała z dźwiękowym jeżem

Holoprosencephaly (HPE) jest klinicznie niejednorodną anomalią rozwojową wpływającą na OUN i twarz, w której embrionalny przodomózgowie nie dzieli się na odrębne połówki. Liczne loci genetyczne i czynniki środowiskowe są zaangażowane w HPE, ale mutacja w genie sonicznego hedgehog (Shh) jest ustaloną przyczyną zarówno u ludzi, jak i myszy. Jako zatrzymujący wzrost. Swoisty (Gas1) koduje glikoproteinę błonową uprzednio zidentyfikowaną jako antagonista Shh w somicie, analizowaliśmy fenotyp czaszkowo-twarzowy myszy z docelową delecją Gas1. Gas1. Continue reading „Gas1 jest modyfikatorem holoprosencephaly i genetycznie współdziała z dźwiękowym jeżem”

Patogenna Escherichia coli zwiększa Cl wydzielanie z nabłonka jelitowego przez zwiększenie ekspresji receptora galaniny-1

Galanina jest szeroko rozpowszechniona w terminalach nerwu jelitowego wyściełających przewód pokarmowy człowieka (GI). Wykazaliśmy wcześniej, że receptory galaniny-1 (Gal1-R) ulegają ekspresji w komórkach nabłonkowych wyściełających ludzki przewód pokarmowy, a po aktywacji powodują Cl. wydzielanie. Ponieważ ekspresja tego receptora jest regulowana transkrypcyjnie przez czynnik jądrowy-B (NF-kB), który jest aktywowany przez patogeny jelitowe jako część odpowiedzi nabłonkowej gospodarza na infekcję, badaliśmy, czy takie patogeny bakteryjne mogą bezpośrednio zwiększać Gal1-R. wyrażenie w systemie modelu komórki T84. Continue reading „Patogenna Escherichia coli zwiększa Cl wydzielanie z nabłonka jelitowego przez zwiększenie ekspresji receptora galaniny-1”

Patogenna Escherichia coli zwiększa Cl wydzielanie z nabłonka jelitowego przez zwiększenie ekspresji receptora galaniny-1 ad 8

Zgodnie z brakiem Gal1-R u myszy zainfekowanych EHEC jednocześnie otrzymujących deksametazon, nabłonek okrężnicy nie zdołał zwiększyć Isc po stymulacji galaniną (Figura 7). Fig. 7 Zdolność galaniny do zwiększania Isc w mysich kolonocytach z lub bez wcześniejszego zakażenia EHEC. Mysi nabłonek okrężnicy został szybko zamontowany w komorze Ussinga po poświęceniu; po opracowaniu stabilnej linii podstawowej nabłonek traktowano (jM galaniną, jak wskazano. Podczas gdy kontrolne mysie kolonocyty nie reagują na galaninę (puste kółka), te od myszy, które otrzymały EHEC przez zgłębnik 3 dni wcześniej, zwiększają Isc około 5-krotnie (wypełnione kółka). Continue reading „Patogenna Escherichia coli zwiększa Cl wydzielanie z nabłonka jelitowego przez zwiększenie ekspresji receptora galaniny-1 ad 8”

Podzbiór neutrofilów w ludzkim ogólnoustrojowym zapaleniu hamuje odpowiedź komórek T poprzez Mac-1 ad 6

Trzy godziny po LPS zastosowano całkowite leukocyty, zawierające 85% neutrofili, 15% limfocytów i mniej niż 1% monocytów. Dodanie blokujących Mac-1 (3 blokujących (a M / CD11b) przeciwciał przeciwko całkowitym leukocytom zwiększyło proliferację limfocytów T po stymulacji PHA. To pokazało, że niezmanipulowane neutrofile były zdolne do hamowania proliferacji komórek T w sposób zależny od Mac-1 (3 (Suplementowa Figura 3). Zdrowe kontrole nie wykazały wzrostu proliferacji komórek T po dodaniu przeciwciał blokujących Mac-1 (3 (danych nie przedstawiono). Apoptoza neutrofilowa w tym teście była bardzo mała (dodatkowa figura 4); po 96 godzinach, 43%> 61% (<4%> 7%) komórek z aneksją ujemną było obecnych w różnych warunkach hodowli. Continue reading „Podzbiór neutrofilów w ludzkim ogólnoustrojowym zapaleniu hamuje odpowiedź komórek T poprzez Mac-1 ad 6”

Dominująco odziedziczył hiperinsulinizm wywołany mutacją receptora sulfonylomocznika typu 1 ad 5

Maksymalny wynik LOD 6,28 został uzyskany dla. = 0. Model recesywny dało maksymalny wynik LOD równy 4,10. = 0,044, a zatem mniej dobrze pasuje do danych. Korzystając z częstotliwości alleli 0,03, odpowiadającej częstotliwości konserwatywnego haplotypu, liczby te wynosiły 6,00 LOD. Continue reading „Dominująco odziedziczył hiperinsulinizm wywołany mutacją receptora sulfonylomocznika typu 1 ad 5”

Kluczowa rola kaspazy-3 w osteogennym różnicowaniu zrębowych komórek macierzystych szpiku kostnego cd

Gdy progenitory osteoklastów myszy WT były hodowane wspólnie z preosteoblastami z Casp3. /. i Casp3 + /. myszy, liczba komórek wielojądrzastych odpornych na działanie kwasu winianowego opornych na działanie kwasu (TRAP + -MNC) była znacznie zmniejszona (Figura 2B). Łącznie dane te sugerują, że zaburzona aktywność osteoklastów u myszy z niedoborem kaspazy-3y może być związana z dysfunkcjonalnymi komórkami preosteoblastycznymi. Continue reading „Kluczowa rola kaspazy-3 w osteogennym różnicowaniu zrębowych komórek macierzystych szpiku kostnego cd”